от проф. дтн

П. Р. Пенчев

Съдържание

j Представяне НА ПРОФ. ДТН ПЕТЪР РАШКОВ ПЕНЧЕВ

j Живот в снимкиЧетене на български
Read and download file
aПродължение

Личност

j Проф. д-р инж. Никола Трифонов Николов:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФ. ДТН ПЕТЪР РАШКОВ ПЕНЧЕВ                                              

 Голяма и многостранна е дейността през продължителния творчески живот на проф. дтн Петър Рашков Пенчев. От това се определя трудността на задачата да го представя пред Почитаемата аудитория. За много от присъстващите той е добре познат като академичен преподавател, учен, работил за създаване на българското висше техническо образование, и общественик. Позволявам си да кажа неща, които са известни на мнозина, което ми разрешава да съм относително кратък, за което моля за извинение от докладчика на предстоящата лекция, за която сме се събрали днес.

Проф. Петър Рашков Пенчев е роден в 1923 г. Завършил е в 1942 г. мъжката гимназия в гр. Търново (понастоящем Велико Търново). Където и да е бил – още като дете и в гимназията – винаги се е оличавал с любознателност, енергичност и работливост. В желанието си да е орга-низатор е бивал все сред много хора. Участвал е в оркестъра и в духовата музика на гимна-зията. Ръководил е редица извънучилищни кръжоци (научни и политически), някои от които тогава, преди и по време на войната, не са били разрешавани от полицията, затова е бил с „лошо” досие. То го е последвало в казармата и в Школата за запасни офицери. За късмет, негов близък е успял да спре това досие, с което е спасил младия човек от опасни последици.
Завършва гимназиалния курс с отличие, с допълнителни общокултурни знания, придобити в кръжоците. Една от техните насоки е изучаването на Теорията на относителността. В издаде-ния албум на випуск 1942 на гимназията съучениците му са записали, че е последовател на Айнщайн и дори, когато се обяснява в любов, започва с теорията на Айнщайн. Това изучаване започва от неговата 15 година (1938 г. ) и продължава досега – вече 73 години.

Веднага след 09. 09. 1944 г. , обучен за офицер в Школата за запасни офицери, се записва за участие във войната като доброволец в Първа Българска армия. След демобилизащияга се завръща - ветеран с орден за храброст. Здравето му е трайно увредено (това се продължава до ден днешен – ако се съберат всичките му епикризи, може да се състави цяло приложение на енциклопедията). Но остава със запазен висок дух, упоритост, желание и работоспособност за успешно решаване докрай на всички възникващи житейски,научни и др. проблеми.

Желаейки да има високо техническо образование младият Петър Пенчев се записва в тогава единственото съществуващо в България (създадено в 1941 г.) Висше техническо строително училище. Недълго след това се учредява Държавната политехника – София. Обявява се, че всеки желаещ може да се прехвърли от строителната, в друга специалност на новия Машинно технологичен факултет. Пенчев се записва в отдел Електроинженерство. Защо – защото тази специалност е нова, перспективна, за нея още няма български кадри, а в близко бъдеще ще са нужни много хора с такава квалификация. Завършва в 1949 г. с диплома № 1 на електро-инженер, обучен в България. Практически веднага след това постъпва на длъжност асистент. Като такъв е включен в състава на Академичния съвет на Политехниката – представител на младите преподователи. Така от тогава участва в изграждане на Политехниката. След нейното разчленяване на голям брой висши Технически институти той е преподавател в Машинно-електротехническия институт-София. С него се познавам от 1952 г. , когато като първокурсник бях стажант под негово ръководство в току що разкрития Силнотонов завод в София. И от тогава – досега моята съдба по един или друг начин е била свързана с него.

Академичната кариера на проф. дтн Петър Рашков Пенчев преминава през всички нейни степени : асистент, преподавател, доцент, професор. Израства сравнително бързо. Той е професор на 42 години. Участва активно и ползотворно в организиране и управление на Машинно-електротехническия институт-София (прерастнал по-късно в Технически университет – София, ТУ) и въобще в създаване на висшето техническо образование в България. Ръководител на катедра е на 35 г.: Декан - няколко мандата - на Електротехническия факултет в София ; Заместник ректор два мандата на ТУ-София ; Ректор два мандата на ТУ-Варна ; Директор на Научно-изследователски институт по проблеми на висшето образование (организира го и като вижда, че той затъва без да се захваща с основни проблеми, за които е създаден, подава отставка и се връща в катедрата).
Като ръководител на специализираща техническа катедра проф. дтн Петър Пенчев създава истинска научна школа с две направления:Електрически апарати и Електротехнология, която се разраства и засилва, като сега е с два центъра – в ТУ-София и ТУ-Варна. За пръв път в България (практически от нула) се създава такова обучение ( Електрически апарати – над 50 випуска и Електротехнология –над 30 випуска), за което се съставят учебни планове, издава се учебна литература, изграждат се учебни и изследователски лаборатарии. В посочената научна школа има завършили много голям брой специалисти с най-висока квалификация. С негово пряко научно ръководство са защитили докторски дисертации 26 аспиранти. В организациите, в които той е работил и ръководил са защитени 10 дисертации за научна степен Доктор на техническите науки.  Измежду неговите възпитаници има 2 членове на Българската академия на науките; много министри и заместник министри; десетки са носителите на най-високи държавни отличия за успехи в промишлеността и науката.
Личното научно развитие на проф. дтн Петър Пенчев е : научна степен д-р (ктн) – във Висшия машинно-електротехнически институт(ВМЕИ) – София ; научна степен дтн – в МЭИ (Московский энергетический институт). Присъдена му е почетна научна степен Доктор хонорис кауза на ТУ – София за високи научни постижения в развитие на теоретичната физика.

Научното творчество на проф. дтн Петър Рашков Пенчев започва в 1938 г. в извън- училищните научни кръжоци. Най-напред това е изучаване на Tеория на относителността. Тогава това е било и опасно, защото са съществували полицейски забрани. По-късно научните интереси са се разширили с проблеми от основите на теоретичната физика. На тези теми той работи, независимо къде е и каква е текущата му служебна рутинна работа. Има издадени много голям брой научни книги, посветени на това. Общият им обем досега надхвърля 4000 страници. Негови книги има в каталозите на библиотеката на Конгреса на САЩ и на национални библиотеки на над 20 страни в целия свят. Те са издадени от официални авторитетни издателства и са включени в международния книгообмен. Научно творчество общо през 73 години – от 1938 г. досега. Докога ще е така­? Предстои да излезе негова „предпоследна” книга. Кога ще е следващата „предпоследна ” той ще каже.
Чрез задълбочени научни проучвания на основите на теоретичната физика проф. дтн Петър Пенчев е стигнал до голям брой много важни научни заключения, такива, каквито в историята на науката засега няма. Той ги определя като „постижения”. Ако се наречат със старата българска стандартна терминология, това са поне 10 броя научни открития. Сега в България няма организация за регистриране на научни открития – регистрират се и се защитават авторски права само за изобретения (патенти). Авторски права за открития може да се защитават само чрез съда, когато авторът открие, че те са нарушени от някого

Новите научни заключения на проф. дтн Петър Пенчев са основа за създаване от него на нова наука, определена с много думи: „Единна наука, с едно начало, за единната Природа”. Той употребява в наименованието на тази наука само думата „Природа”, тъй като (според него) всичко е част от природата – от елементарните частици в строежа на материята до гравитационно-електромагнтното поле, планетите с техните спътници - и до космоса и вселената. Тази основна и всеобхващаща наука той нарича „Природология”. Нейно съдържание са основните негови научни заключения. Това е истинска революция за развитие на световната наука. Използването й може да доведе до създаване на нови подходи и методи за изследване на Природата, нови посоки за изграждане на научни заключения, отнасящи се до нейната истинска физическа същност и вътрешните й закони, с които се характеризират нейните прояви и нейното развитие. На тази основа можем да очакваме постигане на нови големи успехи в изучаване на материята, нови фундаментални достижения на световната наука.

Нека пожелаем на проф. дтн Петър Рашков Пенчев успехи в бъдещата негова работа,  да срещне заслужено признаване за многогодишните му научни изследвания,  в неговата научна школа да се включат множество млади хора, които да съдействат за всемерно развитие на българската и на световната наука.

 

 София, 01. 12. 2011 г. .

 

Живот в снимки

1. Из гимназиалния албум.

2. Пенчев школник

3. Доброволец на фронта, 1945.


4.

 

5.

6. В Новосибирския електортехнически институт с ректора Лисичкин, замл рек. Бессонов, н. секр. Обгруев, 1971.

7. С Випуск 73/74.8. С Випуск 1973.

9.

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Катедра Ел Машини и Апарати, 1962.

17. Кръжок Ел Апарати-декемвриr-1957-електролитна вана Бочева-Пенчев-Иванчев-Балабанов-Захариев-Масларов

18. Нова година, 1960.

19. Проф Пенчев

20. Проф. Пенчев води лаб. упр. в 1-ва лаборатория.

21. Проф. Пенчев, Октомври-1979.

22. Проф Пенчев

 23. Септември 1974.

   

       

връзки

d

Инженер от ТУ класиран на ПЪРВО МЯСТО за ПОЕЗИЯ и ПРЕВОД чрез сайт е доц. инж. Любен Прангов с литературен псевдоним Любен ЛЮБЕНОВ, преводач на Данте, Пушкин, Байрон, Едгар По, Омар Хайям... Класацията виж в Сайт Каталог "За култура" или Google търсене
на: "автори поезия препоръчано".
На второ място е сайт на поета Кирил Кадийски ("Стоичков на поезията", член на Френска академия, директор на културен Център в Париж).  Трето място - сайт посветен на Гео Милев. Сайтът LUBENOV.BIZ.NF е с дизайн от Вл. Л. Станчев.
г

 

eXTReMe Tracker