от
проф. дтн П. Р. ПЕНЧЕВ

Новини и книги

j Почина проф. дтн Петър Р. ПЕНЧЕВ (на 27.11.2012 г.) роден през 1923 г. Завършил Държавната политехника – София през 1949 г. проф. Пенчев е дългогодишен ръководител на катедра, декан на Електротехническия факултет, зам. ректор на ВМЕИ-София и ректор на ВМЕИ-Варна. Неговата дейност е в областта от ел. апаратите до електро-технологията и в феноменалната нова "Физика с елекромагнитна освова". j виж От сайта "Академичен СВЯТ и СВЕТО" (asis.slance.eu):
j Текстът на лекцията на български.
j Текстът на лекцията на английски.

Апостроф В изложението си през 1900 г. Макс Планк неоснователно твърди, че му било много трудно да приеме, че енергията при излъчването е на порции (кванти), тъй като в класическата физика е прието, че излъчването на енергия е непрекъснат процес. Тази теза е приета за основополагаща и в раздела от квантовата механика и затова е наречен квантова механика.
Но по същество понятието квант означава (има смисъл) ограничено количество от нещо материално като количество – порция енергия, количество маса – порция маса. А във физиката при всички формули се извеждат само за квантовани (ограничени по стойност количества) величини. Не се ползват неограничени (неквантовани) величини. Т.е. цялата класическа физика е квантована – е квантова физика.
Това обстоятелство по начало поставя под въпрос понятието квантова механика, след като цялата физика е квантова физика...
jБНР: Български учен оспорва теорията на относителността на Айнщайн - аудио запис
a
» Продължение

Диалог и публикации

j ПОКАНА за лекция от проф. П.Р.Пенчев "Топлинната енергия е само електромагнитна енергия" на 26.4.2012, четвъртък, 16.00 ч., зала 2140, ТУ-София.
j
Текстът на лекцията на български.
j
Текстът на лекцията на английски.


j ОТГОВОРИ на въпроси поставени от "РУRO VESO"

Въпрос :
" Не е възможно от електрон и позитрон да се породи протон или неутрон, понеже масите на последните са 1836 ПЪТИ по-големи от масите на първите. Процесът на взаимодействие на електрон с позитрон (антиелектрон) се нарича анихилация, от която могат да се породят единствено два гама-кванта (фотони) с енергия , пропроционална на енергията на електрон-протонната двойка по формулата на Айнщайн Е = m .c2."

Отговор :

а) Изразеното твърдение се отнася за разглеждане на взаимодействие между електрон и позитрон в покой , което личи от употребените неизменни статични величини на елементарните частици (1836).Заедно с това не се обсъждат задължителните въпроси за енергията, която винаги участва при взаимодействията.
б) В статията се изследва взаимодействие между електрон и позитрон В ДВИЖЕНИЕ (УСКОРЕНИ), определено от външни на тях сили. В резултат на това частиците получават едновременно кинетична (магнитна ) енергия и увеличаване на масите им. Пренебрегването на кинетичната енергия и увеличаването на масите при движение е източник на недопустима груба методична грешка,от която следва неизпълнение на физическия Закон за запазване на материята (масата) и енергията на взаимодействащите си обекти.
в) При взаимодействия с големи скрости на движение от кинетичната енергия и увеличените маси се стига до изпълнявяне на необходимите условия за настъпване на опитно наблюдаваните преструктурирания . От ускорени електрони и позитрони с големи 
кинетични енергии и увеличени маси се получават протони и антипротони, или неутрони и анти-
неутрони, и фотони. При това, количествените взаимозависимости между изходните и крайните резултати се определят от физическия научен Закон за запазване на материята и енергията. В частния случай на покой, в резултат на "анихилация", електронът и позитронът се преструктурират във фотони с техните енергии и маси ,съответно числено определени от физическия научен Закон за съхранение на материята и енергията .
г) В изложените изследвания, както всички изходни елементи и величините им (електрони, позитрони и енергии), така и всички резултантни елементи и величините им (протони и антипротони, или неутрони и антинеутрони , и фотони) са с единна електромагнитна същност. Това е в съответствие с обобщаващото опитно доказателство за единната електромамгнитна същност на Природата.
В заключение се изразява благодарност към Потребителя за участието в разгледаната дискусия, с което се допринася, както за изясняване на всички въпроси, така и за разширяване и адълбочаване на изследванията на единната наука за единната електромагнитна Природа.

София, 17.04.2012 г.
С уважение, проф. д.т.н. Петър Рашков Пенчев

Личност

j Проф. д-р инж. Никола Трифонов Николов: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФ. ДТН ПЕТЪР РАШКОВ ПЕНЧЕВ                                            
Голяма и многостранна е дейността презпродължителния творчески живот на проф. дтн Петър Рашков Пенчев. От това се определя трудността на задачата да го представя пред Почитаемата аудитория. За много от присъстващите той е добре познат като академичен преподавател, учен, работил за създаване на българското висше техническо образование, и общественик... » » » Продължение
Четене на български
English Read & download file


j ПОКАНА за феноменално откритие - лекция на 1.12.2011, четвъртък, 16.00 ч. НТС, ул. Раковски 108
Проф. дтн П. Р. Пенчев, „Единна теория за природата с единно електро-гравитационно поле без теория на относителността”.
Четене и Read & Download:БГ1БГ2, ENG1, ENG2


j Unitary foundations of Phisics ITS LOGICAL BASIS AND CRITICISM OF THE THEORY OF RELATIVITY   
THE SCIENCE OF PHYSICS IS A GENERALIZED LECTROMAGNETIC THEORY 

j FOUNDATIONS OF UNIFIED PHYSICAL WORLD OUTLOOK
The formula E=m.c2is discovered byMaxwell, and not by Einstein

j * The VELOCITY of LIGHT
is NOTCONSTANT....


» Продължение

 

 
    Сложете на Вашия сайт
    банер на сайта: http://penchev-physics.biz.nf/

връзки


d

Инженер от ТУ на ПЪРВО МЯСТО за ПОЕЗИЯ и ПРЕВОД чрез сайт е доц. инж. Любен Прангов с псевдоним Любен ЛЮБЕНОВ
, преводач на Данте, Пушкин, Байрон, Едгар По, Омар Хайям... Класацията: Сайт Каталог "За култура" или Google търсене на: "автори поезия препоръчано". На второ място е сайт на поета Кирил Кадийски ("Стоичков на поезията", член на Френска академия, директор на културен Център в Париж).  Трето място - сайт посветен на Гео Милев. Сайтът LUBENOV.BIZ.NF  е с дизайн от Вл. Л. Станчев.г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


j От сайта "Академичен СВЯТ и СВЕТО" (asis.slance.eu):

eXTReMe Tracker